Kapitał ludzki Unia Europejska
Baner główny

Rekrutacja

UWAGA termin rozpoczęcia drugiej edycji studiów podyplomowych „Informatyczne Technologie Biznesowe” (ITB) został przesunięty na miesiąc Luty 2013, a zgłoszenia na studia można nadsyłać do 31 stycznia 2013 r.

Całość informacji o przesunięciu terminu znajduje się w zakładce Terminy zjazdów”.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc w danej edycji (Uchwała Rekrutacyjna UAM).

Wymagane jest ukończenie studiów wyższych (licencjat, studia magisterskie) oraz dostarczenie dokumentów:

Na miejscu studenci dodatkowo wypełniają (wymóg PO KL 4.1.1) formularz, deklarację uczestnictwa oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Przyjmowanie dokumentów - jest w toku.

Termin nadsyłania dokumentów na II edycję został przesunięty do 20-go listopada 2012 r. do godz. 15.00

Adres dziekanatu:
Dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul.Umultowska 87
61-614 Poznań

Obowiązuje czesne w wysokości 1900 zł za semestr płatne przed rozpoczęciem zajęć na wskazane przez dziekanat konto Uczelni.

Zasady

 • Studia realizowane są w oparciu o Regulamin Studiów Podyplomowych UAM.
 • Studia są w rozumieniu Regulaminu dwusemestralnymi studiami doskonalącymi na kierunku Informatyka i obejmują 260 godzin zajęć (konwersatoria, wykłady, laboratoria, projekt ind.).
 • Druga edycja studiów ITB ma niezmieniony program studiów w stosunku do edycji pierwszej.
 • Zajęcia będą prowadzone w trybie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych, na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, w godz. 8.15-15.45.
 • W ramach jednej edycji tych studiów może studiować maksymalnie 26 studentów.
 • W tabeli przedmiotów podano nazwy firm, z których rekrutować się będą osoby prowadzące zajęcia.
 • Studia kończą się oddaniem indywidualnego projektu końcowego.
 • Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów oraz zaświadczenia z firm uczestniczących potwierdzające uzyskanie kompetencji związanych z wykładanymi technologiami.
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc w danej edycji.
 • Termin składania dokumentów na druga edycję studiów może zostać przedłużony. Liczy się data i godzina wpłynięcia kompletu dokumentów do dziekanatu.
 • O wynikach rekrutacji kandydaci będą mogli poinformować się telefonicznie pod numerem 61 829 5303. Będzie również przesłane pocztą zawiadomienie na podany w podaniu adres.
 • Studia sa finansowane z czesnego wnoszonego przez uczestników studiów.
 • Czesne wynosi 1900 zł/semestr i jest płatne w całości za semestr przed rozpoczęciem zajęć.
 • Obowiązuje nie mniej niż 75% obecności na zajęciach. Obecność będzie sprawdzana na podstawie własnoręcznych podpisów uczestników na liście obecności.
 • Słuchacze otrzymuja konto w domenie Wydziału oraz konto w systemie OLAT..

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego